Sikkerhed/Transport

 

Ikke alle tænker på blybatterier som miljøvenlige, men ved et nærmere eftersyn opdager man, at blybatterier faktisk lever et særdeles miljøvenligt liv.

MILJØBEVIDST PRODUKTION

Miljøspørgsmål har længe været i fokus ved produktion og håndtering af blybatterier. Dette har været overordentligt vigtigt, eftersom blybatterier indeholder stoffer i form af bly, blyforbindelser og svovlsyre, som påvirker miljøet negativt, hvis de ledes ud i omgivelserne. Det er derfor en naturlig og vigtig opgave for os som batteriproducenter at minimere blybatteriernes miljøpåvirkning.

De vigtigste foranstaltninger har dels været så vidt muligt at begrænse udledningen fra fabrikkerne i forbindelse med produktionen, og dels at skabe et effektivt system til indsamling af brugte batterier. Gennem genvinding af batterier kan man udnytte dem som råvareressourcer og samtidig forhindre, at de havner som skrot i naturen. Produktionen af blybatterier sker i dag under et strengt miljøansvar, som blandt andet kendetegnes ved, at:

• Størstedelen af den bly, der anvendes i produktionen, er genvundet fra gamle batterier

• Der er nøje udledningskontrol med omfattende rensning af luft og procesvand.

Emissionsniveauerne registreres kontinuerligt for at sikre, at grænseværdierne overholdes. Alle Exide Technologies’ fabrikker arbejder efter et miljøstyringssystem, som er certificeret i henhold til ISO 14001 eller tilsvarende.

EXIDE Technologies er og har altid været blandt de førende i verden på miljøområdet og arbejder aktivt med genbrug og sikring af miljøet. Derfor er Exide Technologies A/S naturligvis medlem af ReturBat ordningen.

RETURBAT

Mellem ReturBat, miljø- og energiministeren er der med virkning fra den 1. april 1996 indgået en aftale med denne overskrift: Aftale om indsamling og bortskaffelse til genanvendelse af kasserede blyakkumulatorer i Danmark. ReturBat har med denne aftale påtaget sig at organisere en ordning, der sikrer, at indsamling og bortskaffelse sker miljømæssig forsvarligt.

Dette indebærer, at ReturBat er ansvarlig for:
• Registrering af indsamlere, der erklærer, at de overholder Miljøstyrelsens bestemmelser.
• Udbetaling af tilskud til indsamlerne efter bestemmelserne i Miljøstyrelsens bekendtgørelser.
• Administration af ordningen iøvrigt.
• Information og kommunikation.

Bemærk: Det er kommunalbestyrelser og amtsråd, der fører tilsyn med, at indsamlerne opfylder miljøbeskyttelsesloven.Yderligere informationer – herunder om registrerede indsamlere – fås på www.Returbat.dk eller ved henvendelse til ReturBats Sekretariat på telefon 33 93 22 33.

 

ReturBat